773 379 534
Data Privacy
ACTIVE FITNESS
KONRAD TOOLS TEAM z.s. – Družstevní 21, 62100 Brno
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence a s tím souvisejícími činnostmi. Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány výše uvedené Osobní údaje. Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu stát členem ACTIVE FITNESS - KONRAD TOOLS TEAMU z.s. a čerpat výhody člena. Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce moje jméno + příjmení, datum narození, telefonní číslo a email za účelem vedení evidence členů. Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování. Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem: • mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení) a požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení), • na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení, • na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení, • na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení, • odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení a podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení. Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním.